מבוא כללי

1.      מועדון לקוחות JLR Experience הוקם ע"י חברת המזרח לשיווק מכוניות [1994] בע"מ ["המזרח"] כשירות וכערך מוסף ללקוחות המותג כשבין מטרותיו הוא מיועד להעשרת הידע הנדרש לשימוש מיטבי ולהנאת הלקוח ממגוון המכוניות של היצרן וחיבור הלקוחות המבקשים להתנסות בנהיגה מהנה ברכבי JLR ["היצרן"].


2.      המועדון הוקם עבור קהל לקוחות המותג כמו גם הקהל הרחב והוא פונה ומזמין את המעוניינים להצטרף אלינו על-מנת ליהנות משלל פעילויות וחווית מעשירות הכוללות גם מגוון ההטבות שיוקנו לחברי המועדון ומשתתפי הפעילויות – במסגרת המועדון.


3.      לקוחות המותג ואחרים - אנו מזמינים אתכם להצטרף, ללמוד ולהכיר את היכולות הרבות של כלי הרכב שלנו.


4.      ההצטרפות והחברות במועדון כפופה להסכמת הלקוח לכל תנאי התקנון שלהלן ונספחיו ["התקנון"], כפי שיעודכנו מעת לעת על ידי המזרח ומנהלי המועדון.


5.      לחברי המועדון או לכל אדם אחר, לא תהא כל טענה/דרישה/תביעה בקשר עם תנאי התקנון, פעילותו ו/או תוכנית ההטבות גיוונם ו/או כל שינוי בהם.


6.      המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות או להפסיק את פעילותו ו/או פעילות של חבר בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי.


7.      מגוון פעילויות המועדון מתפרסמות ומתעדכנות באתר האינטרנט של החברה תחת הלשונית הייעודית באתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.landrover.co.il ובנוסף יתפרסמו גם עדכונים עיתיים במסגרת הדיוור תקופתי/המנשר החודשי המשוגר ללקוחות רכבי השטח של המותג ו/או במסגרת מגזין השטח האלקטרוני של המזרח המשוגר ללקוחות המזרח על-בסיס חודשי.


8.      ההשתתפות בפעילויות המועדון תיעשה תוך הקפדה על רישום סדור ופרטני באתר האינטרנט של המזרח, התחת הלשונית הרלבנטית Land Rover Experience בכתובת: www.landrover.co.il וללקוחות רשומים ובעלי האפליקציה הייעודית, ניתן יהיה לבצע את הליכי רישום גם באמצעותה.


9.      השתתפות בפעילויות המועדון הינה באחריות בלעדית ואישית של המשתתף ואין לא תהיה להמזרח/היצרן והמועדון כל אחריות לכל נזק/תקלה העלולים להיגרם לרכבו של  המשתתף ו/או בכלל גם בכל משך מהלך הפעילות של המועדון.


10.      מובהר, כי כל לקוח המזרח ו/או חבר המועדון שקיבל מהמזרח לצורך הפעילות במועדון ו/או בכלל, רכב להתנסות בחוויית הנהיגה ["הרכב להתנסות"] – הוא ורק הוא אחראי לשימוש הסביר וההולם ברכב וכן לכל הוצאה ונזק שייגרמו לרכב עצמו ו/או לרכבם/רכושם ו/או גופם של המשתתפים האחרים ומי מטעמם.


11.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חברי המועדון בעלי רכבי המותג, מתחייבים לנהוג ברכב תקין ובהתאם מאשרים בזה מפורשות, ומראש, כי בבעלותם פוליסת ביטוחי "חובה" וצד שלישי – בתוקף ובערכי-כיסוי ריאליים התואמים את ערכם של רכבי השטח של המותג.


12.      חברי המועדון וכל הנוטל חלק בפעילותו לרבות בני-משפחתם מאשרים בזה את הסכמתם לכל האמור בתקנון וכן בדבר היותם אחראים בלעדית לכל נזק לגוף/רכוש ככל וחלילה ייגרמו במהלך אילו מפעילויות המועדון ו/או בכל עת במסגרת שימושם ברכב להתנסות.


13.      השתתפות בפעילויות המועדון בנסיעת שטח מותנית גם בקיומו של גלגל חלופי נוסף אחד לפחות ברכב המשתתף, כשהוא מלא באוויר ותקין לחלוטין.


14.      מובהר, מודגש ומוסכם בזה, כי דמי החברות במועדון ו/או תשלום ו/או מימוש הטבה כלשהי בגין אילו מפעילויות המועדון ו/או בכלל - אינם כוללים כיסוי ביטוחי בגין נזקי תאונות אישיות למקרה של פגיעה בגופו של המשתתף, ועל כל חבר ו/או משתתף בפעילויות המועדון וכל מי מטעמם – לערוך ביטוח מתאים בעצמו.

מהות החברות – תנאי רישום והשתתפות – שמירת פרטים והגנת הפרטיות

15.      כל אדם רשאי להצטרף כחבר המועדון, ובלבד שהינו בגיר, בעל רישיון נהיגה ישראלי בתוקף והוא כשיר לביצוע כל פעול בהתאם להוראות כל דין.


16.      המזרח/המועדון שומרים לעצמם את הזכות לסרב לאשר את רישומו של כל אדם כחבר מועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניהם בלבד.


א.     החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס ההצטרפות המובנה באתר המזרח/המועדון המסומן נספח "א" והמהווה חלק בלתי-נפרד מהתקנון הכולל, בין היתר את הפרטים המפורטים שלהלן:


i.     שם מלא, תאריך לידה, מס' תעודת זהות, מס' טלפון נייד, דוא"ל, כתובת מגורים.

ii.     ציון התאריך החתימה על הנספח והסכמה לקבלת דיוורים מאת המזרח/המועדון/היצרן, בקשר עם כל האמור לעיל.

iii.     בנוסף יאשר כל משתתף/לקוח/מצטרף למועדון, כי ידוע וברור לו כי לא מוטלת עליו כל חובה להצטרף למועדון ו/או להסכים לאיזה חלק מתנאי החברות/ההשתתפות, וכי הוא עושה זאת מרצונו החופש והמלא.


.     עוד יובהר, כי המזרח/המועדון/היצרן רשאים להוסיף/לגרוע/לשנות בטופס כל פרט נדרש נוסף, הכל בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.


17.      האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס ההצטרפות שבאתר/אפליקציה הינה על המבקש להצטרף אשר מתחייב  למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים.


18.      למניעת ספיקות מובהר, כי בהתאם לדיני הגנת הפרטיות [חוקים ותקנות], חתימת הלקוח/חבר/משתתף/מצטרף לאילו מפעילויות המועדון על גבי הטופס האמור, מהווה הסכמה להמזרח/המועדון/היצרן לעשיית שימוש בנתונים לצורכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות אחרות, והכל בכפוף לאישור תנאי התקנון וכללי ההשתתפות בפעילויות המועדון, כפי שיעודכנו מעת ולעת ובהתאם לסוגי הפעילויות הרלבנטיים.


19.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם ומובהר, כי חתימה על טופס ההצטרפות למועדון [נספח "א"] מהווה הסכמה מפורשת מצד חברי המועדון לקבלת חומר פרסומי ושיווקי מהמזרח/המועדון/היצרן ו/או גורמים אחרים מטעמם ביחס לפעילויות, לשירותים ולהטבות המוקנים לחברי המועדון שישוגרו באמצעי המדיה השונים ובכללם; דיוור ישיר בהודעות טקסט, בדואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי ולניהול ותפעול מיטביים של המועדון ופעילויותיו, שיפור השירות ללקוחות המותג, חברי המועדון ופעולות מסחריות ושיווקיות נוספות הנובעות מכל הנ"ל.


20.      בחתימתם על הנספח האמור, מאשרים ומסכימים בזה חברי המועדון מפורשות, כי השימוש בפרטיהם לא ייחשבו חלילה כפגיעה בפרטיותם וכן בעצם אגירתם ושמירתם במאגרי המידע של המזרח/המועדון/היצרן בהתאם להוראות כל דין – אינם מזכים ולא יזכו את חברי המועדון בשום פיצוי והחזרי הוצאות ובהתאם אינם מקנים למי מחברי המועדון וכל מי מטעמם לרבות בני משפחותיהם ואורחיהם - בשום עילת תביעה כנגד המזרח/המועדון/היצרן.


21.      מובהר בזה, כי כל חבר מועדון רשאי לבטל את הסכמתו זו ולהימחק ממאגרי המידע של המזרח/המועדון/היצרן בכל עת, על ידי משלוח הודעה בכתב המובנית באתר האינטרנט של המזרח/המועדון בכתובת: www.landrover.co.il ו/או לחילופין באמצעות בקשת "הסרה" בלינק המצורף באפליקציה של המזרח כנ"ל.


22.      למניעת ספיקות, האחריות הבלעדית על מילוי הפרטים הנכונים בטופס הרישום, ועדכונם של הפרטים מוטלת על החבר אשר מתחייב בזה למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. בכל מקרה, המזרח/המועדון/היצרן וכל מי מטעמם, אינם ולא יהיו אחראים לאי קבלת הטבה כלשהי אצל חברי המועדון וכל מי מטעמם ו/או בגין כל זכות אחרת בקשר לחברותם במועדון עקב כך שחבר פלוני לא דייק ו/או לא מסר כנדרש את פרטי ההתקשרות המדוייקים עמו ו/או מחמת שלא עודכנו במועד פרטיו האישיים הרלוונטיים המופיעים במאגרי המידע של המזרח/המועדון/היצרן.

מגוון פעילויות המועדון ותנאי הרישום להשתתפות בהם

23.      מגוון פעילויות המועדון יתפרסמו ויתעדכנו מעת לעת וחברי המועדון ומשתתפיו מוזמנים להירשם כשעצם ההשתתפות נעשית בבחינת כל הקודם, זוכה – ובכפוף למקום פנוי.


24.      מובהר בזה, כי סירוב לרישום ו/או בכל מקרה של רישום-יתר [overbooking] אינם מקנים שום זכות לתביעה/טענה משום סוג ועילה ובשום כלפי המזרח/מועדון/היצרן.


25.      המזרח/המועדון/היצרן יכולים ורשאים להסכים ו/או לסרב לרשום משתתף פלוני וזאת מבלי שמי מהם מחויב למסור כל נימוק לסירוב.

הצטרפות ועלויות מסלולי החברות - מגוון ההטבות למשתתפים

26.      המזרח/המועדון רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לשנות או להגביל מעת לעת או לבטל בכל עת ובכל שלב כל שירות/הטבה ו/או עלות של כל פעילות של חברי המועדון, בין היתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לרבות בשל טעות אנוש ו/או כח עליון [לרבות אירועי טרור/לחימה/מלחמה ו/או פרוץ מגיפה ו/או סגרים מוכרזים].


27.      בנוסף רשאים המזרח/המועדון לסרב לרשום ו/או להתיר השתתפותו של כל אדם עקב התנהגות לא נאותה ו/או בניגוד לדין ן/או מחמת הפרת הוראה שבתקנון זה ונספחיו.


28.      למען הסר ספק מובהר כי המזרח/המועדון אינם מחויבים להודיע ו/או לנמק למי מחברי המועדון ו/או כל משתתפי פעילויותיו - על שינוי כלשהו בתקנון זה ו/או הגבלתו ו/או ביטול המועדון בכל עת שהיא [בכפוף לשמירה זכויותיו של כל אדם בהתאם לכל דין בכלל, ולדיני הגנת הצרכן בפרט].


29.      השימוש בחברות במועדון ובהטבות המוענקות מכוחו, הינם על אחריות חבר המועדון הרשום בלבד ובשום מקרה לא יהיו המזרח/המועדון ו/או היצרן אחראים לכל הוצאה ו/או נזק, מכל סוג, ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים [לרבות בגין הפסדי השתכרות/הכנסה ו/או מניעת רווח ועגמת נפש], ככל וחלילה ייגרמו בגין השימוש ו/או אי השימוש בפעילויות המועדון ו/או בהטבות הניתנות [ככל שניתנות] מכוחו, תהא עילת התביעה אשר תהא.


30.      המזרח תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל מועד שייבחר ובהתאם לכורח שינבע מהוספת מגוון אירועים והטבות ללקוחות הרשומים, להוסיף גם דמי מנוי בערכים סבירים ותואמים בכפוף למתן הודעה מוקדמת ללקוחות הרשומים באותה עת. למניעת ספיקות ולמען שמירת זכויות הלקוחות לפי הוראות כל דין בכלל, והוראות דיני הגנת הצרכן בפרט, הרי שבמידה ולקוח פלוני יסרב לתשלום דמי המנוי, תינתן לאותו הלקוח האפשרות לסיים את חברותו במועדון האקספיריאנס בכל מועד שיבחר בכפוף למסירת הודעה בכתב להמזרח כנקוב לעיל וחברותו במועדון תופסק בהתאם מבלי לגרוע מאילו מזכויותיו.31.      למניעת ספיקות ומבלי לגרוע מאיזה האמור לעיל, הרי בכל מקרה שבו תקבע ערכאה מוסמכת בפסק-דין סופי וחלוט כי על המזרח/המועדון/היצרן ו/או מי מטעמם, חלה אחריות כלשהי ומסיבה כלשהי, הרי שאחריות המזרח/המועדון/היצרן לא תעלה אחריותם המשותפת ו/או הנפרדת [ביחד ולחוד] על סך אגרת הרישום למועדון ו/או התמורה/עלות בגין הפעילות שאותה שילם חבר המועדון באופן ישיר בגין ההטבה שבעטיה נקבעה אחריותם, במידה וכזו תיקבע, כאמור.

חברות אישית במועדון - יצירת קשר עם המועדון וביטול חברות

32.      החברות במועדון היא אישית של חבר המועדון וככזו איננה ניתנת להעברה/המחאה מתן זכות שימוש לאדם אחר ו/או באמצעות אדם אחר.


33.      השימוש בהטבות המועדון כפוף לאישורה המוקדם של המזרח/המועדון ומי מטעמם.


34.      החברות במועדון מעניקה לחבר ששמו נקוב בטופס הרישום את הזכות לבקש להשתתף בפעילויות המועדון, ואף זאת נתון לאישור ולשיקול הדעת הבלעדי של המזרח/המועדון.


35.      כל פנייה בנושא החברות במועדון/הפעילויות, נא לפנות בדאר-אלקטרוני לכתובת: club@jlr.co.il ו/או בהודעת טקסט במסרון בלינק שבאפליקציה של המזרח/המועדון.


36.      המזרח/המועדון/היצרן רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי, לשנות או להגביל מעת לעת או לבטל בכל עת ובכל שלב את ההטבות ו/או הפעילויות המיועדות לחברי המועדון, בין היתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בשל טעות ו/או כח עליון וכן בשל התנהגות לא נאותה ו/או הפרת הוראות התקנון ו/או תנאי ההטבות שבידי אותו חבר המועדון.


37.      למען הסר ספק מודגש, כי המזרח/המועדון/היצרן אינם מחויבים להודיע לחברי המועדון על שינוי או הגבלה או ביטול כאמור.


38.      כל חבר במועדון רשאי להודיע כאמור בכתב להמזרח/המועדון/היצרן בדבר רצונו לבטל את חברותו במועדון ["ביטול חברות"].


39.      לא יאוחר מתום 30 ימי עסקים שממועד מקבלת הודעה על ביטול חברות, תבוטל חברותו.


40.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השבת דמי החבר ששולמו במלואם, תתאפשר רק אם ביטול החברות במועדון נעשה תוך 14 ימים ממועד הרישום למועדון ו/או חידוש הרישום, הכל לפי המאוחר - ובלבד שחבר המועדון השיב קודם לכן להמזרח/למועדון את כרטיס החבר.


41.      בנוסף על כך ובמידה וחבר מועדון עשה שימוש כלשהו בחברותו ומכל הנובע מכך, לרבות ובין היתר, ברכישת פעילות ו/או הטבה כלשהי, כי אז זכאית המזרח/המועדון/היצרן לקזז את שווי ההטבה משווי דמי החברות ו/או משווי הפעילות שרכש אותו חבר ובהתאם ישיבו המזרח/המועדון/היצרן לחבר [ולאחר ביצוע הקיזוז כאמור] את החלק היחסי משווי דמי החבר ו/או משווי ההטבות/הפעילויות שנרכשו שתמורתן שולמה במלואה.


42.      במידה וחבר ביטל את חברותו במועדון לאחר 14 יום שמיום ההצטרפות ו/או החידוש כאמור, לא יהיה זכאי לקבל כלל את דמי החבר ו/או את חלקם - בחזרה.


43.      הנהלת המועדון תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון בהודעה בכתב שלא תפחת מ-7ימי עסקים בכפוף למסירת ההודעה לפי פרטי החבר המופיעים במאגרי המידע של המזרח/המועדון/החברה.

הוראות שונות והתחייבות לשיפוי

44.      מוסכם בנוסף, כי המזרח/המועדון מועדון שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, הכל לפי הצרך ולפי שיקול דעתם הבלעדי ["עדכון התקנון"].


45.      החל ממועד עדכון התקנון בפועל, יחייב נוסחו המעודכן ובלבד שלא יהא בכך משום פגיעה בזכויות חברי המועדון וכל מי מטעם, כפי שהיו עד למועד שינויו של התקנון.


46.      נוסחו המעודכן והמחייב של התקנון, הוא זה המצוי במשרדי המזרח/המועדון.


47.      חבר המועדון מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו להמזרח/למועדון/ליצרן כתוצאה מאי קיום איזו מהוראות התקנון על ידי חבר המועדון ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי ו/או מפגיעה שלא כדין ו/או גרם-נזק לכל צד שלישי, על ידי חבר המועדון וכל מי מטעמו.


48.      כל סעיף בתקנון זה יעמוד בתוקפו ויחייב את כל החברים/המשתתפים, בני משפחותיהם ואורחיהם גם אם ערכאה מוסמכת תקבע בפסק-דין סופי וחלוט כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או בלתי-ניתן לאכיפה, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.


49.      בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם של המזרח/המועדון/היצרן באיזה מאמצעי התקשרות ו/או המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.


50.      סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפירוש הוראות תקנון ונספחיו לרבות החובות וההתחייבויות הנובעות הימנו, נתונה בזה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בהרצליה.


51.      הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא תהיינה להן שום משמעות לעניין פרשנות הוראותיו.


52.      תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה היא לנשים ולגברים כאחד – בין שזה בלשון רבים ובין שזה בלשון יחיד.